גיטין - עילות גירושין

גירושים (מקובלת גם הצורה "גירושין") הם הסיום הפורמלי של קשר נישואים בין שני בני זוג. קודם לגירושים קורה שבני הזוג חדלים לגור יחד, ולמעשה חדלים לתפקד כזוג נשוי (מצב הקרוי פרוד), אך הגירושים הם האקט הפורמלי המסיים את הנישואים.


זכויות שמעניקה המדינה לאנשים שאינם נשואים ניתנות לעתים גם לבני זוג נשואים החיים בנפרד, גם ללא גירושים, אך לאקט הגירושים משמעות כבדת משקל מבחינות שונות. במדינות שבהן אסורה ביגמיה, רק לאחר הגירושים רשאי בן הזוג להינשא לאחר.

הסכם גירושין

כאשר דני בני הזוג מחליטים על הגירושין  בהסכמה הם מתקשרים בדרך כלל בהסכם גירושין בו נקבעים כל ההסדרים הקשורים בגירושין. הסכם זה יש להביא לאישור בית הדין או בית המשפט בפסק דין ולאחר ההסכם עדיין יש צורך בסידור גט שבלעדיו לא יהיו הצדדים מגורשים.

 

אם אין הסכם בין בני הזוג מגיש הצד המעוניין תביעת גירושין נגד הצד השני לבית הדין בו הוא מבקש לקבל או לתת את הגט. כאמור לעיל, רק באותם המקרים בהם על פי דין תורה יפסוק בית הדין לגירושין ורק במקרים מיוחדים יפסוק בית הדין גם על כפיית אחד הצדדים לגירושין.

 

 

 

עילות גירושין

כאשר אחד מבני הזוג איננו מוכן להתגרש מן השני, על בן הזוג השני להוכיח את קיומה של    עילת גירושין המוכרת בדיני ישראל. עד כמה שהדבר ישמע מוזר, חוסר התאמה "סתם"     אינו מספק עילת גירושין מספקת.

את תביעת הגירושין יש להגיש בפני בית הדין הרבני   לו מוגדרת סמכות ייחןדית לדון בנושא גירושין של    בני זוג יהודים.

עילות גירושין החזקות מהתנגדות בן הזוג

עילות גירושין המאפשרות לבן זוג להתגרש בניגוד לרצון בן הזוג השני מתחלקות לשני סוגים:

  • עילות גירושין אובייקטיביות
         מצב ממנו סובל אחד מבני הזוג.
  • עילות גירושין סובייקטיביות

נישואי תערובת - התרת נישואים

מלבד הגירושין התדירים בבתי הדין הרבניים מתגרשים מידי שנה בהליך שנקרא "התרת נישואין" מאות של זוגות שנשאו ב"נישואי תערובת" של בני דתות שונות.

כאשר מדובר בנישואין של בני זוג יהודים, מוסלמים, נוצרים או דרוזים, התהליך הוא פשוט יותר וקל יותר ואין פנייה לחקיקה בעניין התרת נישואין. הנישואין נעשים לפי מנהגי דתם של בני הזוג, כמו כן הגירושין, וזאת לפי ההלכות המחייבות את בני הזוג.

כאשר אחד מבני הזוג אינו בן אותה דת של השני או שבני הזוג הם חסרי דת או במקרה שאחד מבני הזוג אינו יהודי, הרי שהמסורת היהודית אינה מכירה בקשר שבין יהודי ומי שאינו יהודי כקשר נישואין ולפיכך לא נדרש מהם הליך גירושין ברצותם להיפרד זה מזו הפירוד המלא מקשר זה נעשה בהליך אזרחי הנקרא "התרת נישואין", על פי חוק התרת נישואין שחל כאמור על ענייני התרת נישואין שאינם בשיפוטו הייחודי של בית דין דתי.

  • w-facebook
  • w-twitter

עקבן אחרנו: