הבטחת נישואין והפרתה

הבטחת נישואים, כלומר הבטחה של אדם להינשא לאדם אחר, היא התחייבות חוזית, ולכן הפרתה חושפת את המפר לתביעת פיצויים. לרוב, הפיצוי ינתן בגין הוצאות החתונה, השימלה, ועוגמת הנפש.

תביעה בגין הפרת הבטחת נישואין היא ממין התביעות שאינן אהודות ביותר, בייחוד כאשר הן מוגשות על ידי גבר נגד אשה. תביעה כזאת יש בה, כמעט תמיד קושי כי היא יוצאת מתוך ההנחה, כי הארוס או הארוסה חייבים היו להתחתן עם בן הזוג האחר, אך ורק בשל ההבטחה שניתנה, למרות מה שאין רגשות אהבה ביניהם.
לסוגיה זו התייחס נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק:
מחד גיסא, עומד מוסד הנישואים והמרכזיות החברתית של התא המשפחתי. מכוחו של שיקול זה, אין להכיר בתוקפה של ההתחייבות שנותן אדם נשוי להינשא. מאידך גיסא, ניצבת התפיסה החברתית שהבטחות יש לקיים, ומי שמפר את הבטחתו וגורם נזק צפוי לשאת באחריות לכך. הפסיקה הרווחת היא כי בגין הבטחת נישואין שהופרה יש לשאת בפיצויים.  

 

 

  • w-facebook
  • w-twitter

עקבן אחרנו: